Sprawozdania

Zestawienie zadań publicznych SI-gma 2016

Zastawienie zadań publicznych zrealizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „SIGMA” z siedzibą w Żarach w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w tym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży obarczonej deficytami rozwojowymi lub z innych przyczyn zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

 

Fundacja Pomocy Dzieciom “SI-gma” zrealizowała dotychczas następujące projekty:

 • 2014 r. – pierwszy rok działalności Fundacji
 1. „Wiedza rodziców kluczem do prawidłowego rozwoju dziecka” – cykl siedmiu szkoleń realizowanych w przedszkolach z terenu Miasta Żary których odbiorcami było 200 rodziców dzieci w wieku 3-4 lata – projekt współfinansowany z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.
 1. „SI-gma start – wzmocnienie rzeczowe i kadrowe Fundacji” – adaptacja lokalu o pow. 50 m2 na działalność Centrum Wsparcia Rodziny „Harmonia” utworzonego i prowadzonego przez Fundację SI-gma – projekt współfinansowany ze środków FIO w ramach regionalnego programu „Trampolina”
 2. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego – uroczystości i spotkanie w ramach grupy wsparcia – środki własne i praca wolontariuszy.
 • 2015 r.
 1. „Wiedza rodziców kluczem do prawidłowego rozwoju dziecka – edycja II” – cykl siedmiu szkoleń realizowanych w przedszkolach z terenu Miasta Żary których odbiorcami było 200 rodziców dzieci w wieku 3-4 lata – projekt współfinansowany z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.
 2. „Terapia rodzinna najskuteczniejszą metodą przezwyciężania trudności życiowych” – bezpłatne konsultacje i terapia rodzinna dla mieszkańców
  z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działalności Centrum Wsparcia Rodziny „Harmonia” – zadanie współfinansowane
  z budżetu Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • 2016 r.
 1. Terapia rodzinna najskuteczniejszą metodą przezwyciężania trudności życiowych – edycja II” – bezpłatne konsultacje i terapia rodzinna dla mieszkańców z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działalności Centrum Wsparcia Rodziny „Harmonia” – zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 2. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego – uroczystości i spotkanie w ramach grupy wsparcia, Zakup Pomnika Dziecka Utraconego, nawiązanie współpracy z władzami miasta i zarządcą cmentarza komunalnego w celu ustawienia pomnika – środki własne i praca wolontariuszy współfinansowane z budżetu gminy Żary o statusie miejskim oraz darowizn przekazanych przez mieszkańców.
 3. „Łap wiatr w żagle – obóz socjoterapeutyczny z elementami żeglarstwa” – wypoczynek letni z programem terapeutycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu dla 20 dzieci w tym podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wychowanych w rodzinach zastępczych – projekt współfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. „Brawo Ty, brawo JA – razem możemy jeszcze więcej” – projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa lubuskiego na rzecz dzieci niepełnosprawnych
  i ich otoczenia poprzez organizację Hydroterapii dla dzieci, zajęć fitness
  z elementami Zumby dla rodziców oraz specjalistycznych szkoleń dla kadry terapeutów. Zakup i udostępnienie potrzebującym rodzinom pomocy i zabawek rehabilitacyjnych z zakresu Integracji Sensorycznej – środki projektowe i zasoby własne Fundacji
 5. „Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem
  do sukcesu III sektora miasta Żary” – cykl 8 specjalistycznych szkoleń oraz doradztwo finansowo – księgowe dla członków i sympatyków organizacji pozarządowych.
 6. „Turystyka – edukacja i wypoczynek” – wycieczka edukacyjna do skansenu dla 30 dzieci pozostających w pieczy zastępczej – projekt współfinansowany
  z budżetu gminy Żary o statusie miejskim.
 7. „Dzień Dziecka 2016” – organizacja pokazów edukacyjnych z fizyki i chemii oraz punktu poradnictwa „Jak mądrze bawić się z dzieckiem” podczas imprezy środowiskowej organizowanej przez miasto Żary dla ogółu mieszkańców.
 8. „Mikołajki 2016” – organizacja pokazów edukacyjnych z fizyki i chemii oraz punktu poradnictwa „Jak mądrze bawić się z dzieckiem” podczas imprezy środowiskowej organizowanej przez miasto Żary dla ogółu mieszkańców.
 • 2017 r.
 1. „Terapia rodzinna najskuteczniejszą metodą przezwyciężania trudności życiowych – edycja III” – bezpłatne konsultacje i terapia rodzinna dla mieszkańców z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działalności Centrum Wsparcia Rodziny „Harmonia” – zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 2. „Atrakcyjna fizyka” – organizacja cyklu lekcji pokazowych z zakresu fizyki eksperymentalnej dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych z terenu powiatu żarskiego – Projekt współfinansowanych ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych, Budżet Obywatelski.
 3. „Wakacje w siodle” – obóz sportowo – wypoczynkowy w Stajni Eliksir
  w Szczyrku
 4. Wczesna profilaktyka – szansą dla dziecka – cykl szkoleń pt. „Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym – praca z dzieckiem na terenie przedszkola” dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego.
 • 2018 r.
 1. „Atrakcyjna fizyka” cz. 1 – organizacja cyklu lekcji pokazowych z zakresu fizyki eksperymentalnej dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych z terenu powiatu żarskiego – zadanie współfinansowane z budżetu Powiatu Żarskiego.
 2. „Atrakcyjna fizyka” cz. 1 – organizacja cyklu lekcji pokazowych z zakresu fizyki eksperymentalnej dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych z terenu miasta Żary – zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.
 3. „Świetlica środowiskowa „SI-gma Kids” – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Żarach – Kunicach – zajęcia opiekuńcze dydaktyczne i wychowawcze z programem profilaktycznym dla dzieci – zadanie współfinansowane ze środków Gminy Żary o statusie miejskim.
READ MORE
Sprawozdania

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych

Dnia 21 maja 2016 w Gimnazjum nr 3 w Żarach odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Żary organizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom „SI-gma” w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III sektora miasta Żary” finansowanego z budżetu gminy Żary o statusie miejskim.  W ramach szkolenia „Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych m.in. w ramach realizacji zadań publicznych, programów współfinansowanych środkami UE – podstawy”  uczestnicy w sposób praktyczny zapoznali się z następującymi zagadnieniami istotnymi
w przygotowaniu wniosków o dotacje z budżetów samorządowych, ogólnopolskich i Unii Europejskiej

 1. Reguła SMART dotyczy wskaźników.
 2. Zasada CREAM dotyczy budżetu.
 3. Nie można zatrudniać własnych pracowników na umowy zlecenia w projekcie w ramach programów operacyjnych.
 4. Cross-financingiem może laptop z klawiaturą Braille’a.
 5. Koszty pośrednie obejmują zakupy sprzętu dla zespołu zarządzającego.
 6. Wolontariusz nie może być wkładem własnym w projektach UE.
 7. Małe granty to kwota do 5.000 zł
 8. PO WER ma środki na inwestycje społeczne i wsparcie osób.
 9. RPO WL wspiera tylko projekty wnioskodawców z województwa lubuskiego.
 10. Stowarzyszenie z Żar nie może składać projektu do WRPO.

Szkolenie prowadziła Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia, oceniała projekty PO KL a obecnie PO WER i RPO; trenerka EFS ze złotym certyfikatem Krajowego Ośrodka EFS, autorka licznych projektów,
w tym dla organizacji pozarządowych..

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione w ankietach badających satysfakcję uczestników. Ponadto uczestnicy wyrazili potrzebę uczestniczenia w praktycznych warsztatach dotyczących pisania wniosku o dofinansowanie, dlatego postanowiono, że następne szkolenie będzie pt.: Warsztaty
z przygotowania projektu do RPO WL 2014-2020 – dla średniozaawansowanych

Szkolenie odbędzie się  18. czerwca 2016 r. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegóły na stronie www.fundacjasigma.pl oraz na stronie Żarskiego Sektora III. Kontakt pod adresem fundacjasigma@gmail.com oraz nr telefonu +48 606 301 185.

READ MORE