Wsparcie przedszkolne dzieci w Żaganiu

Fundusze Europejskie - Program regionalny (realizacja: marzec 2019)

Wsparcie przedszkolne dzieci w Żaganiu

Lider projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”
Partner projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma”

  1. Cele projektu

zwiększenie do II 2020 dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie miejskiej Żagań oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 20 dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym 6 dziewcząt i 14 chłopców (100% dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi., gł. spektrum autyzmu i zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone) – w OWP w Żaganiu prowadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom „SI-gma”, uwzględniające utworzenie i funkcjonowanie 4 nowych miejsc wych. przedszk., wyrównanie szans rozwojowych ww. dzieci przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz udoskonalenie kompetencji 16 nauczycieli ww. OWP (100% K) dla zwiększenia efektywności pracy terapeutycznej i dydaktycznej na rzecz ww. dzieci.
  

  1. Planowane efekty

Projekt – wskutek zrealizowania ww. celu – przyczyni się do eliminacji zdiagnozow. problemów edukacji przedszk. w regionie, a w konsekwencji do osiągnięcia celu szczegół.Osi Prioryt. 8. Nowoczesna edukacja, tj. „Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk. i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”, realiz. w Poddz.8.1.1 RPO Lubuskie 2020 – ograniczając w szczególności zakres występowania słabych stron lokalnego systemu oświaty dotyczących: 

  • 1 – DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – niewystarczającej wskutek braku specjalist. placówek kształcenia przedszk. dla dzieci niepełnospr.
  • 2 – WYRÓWNANIA SZANS ROZOWOJOWYCH DZIECI – koniecznego ze wzgl. na niedobór wsparcia terapeut. i eduk. przedszk. na rzecz dzieci niepełnospr.
  • 3 – KWALIFIKACJI KADRY OWP – nieadekwatnych wobec rzeczywistych potrzeb rozwojowych dzieci z GD
  • 4 – WYPOSAŻENIA OWP – odpowiadającego na zdiagnoz. potrzeby rozwoj. dzieci z GD
  • 5 – SYTUACJI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECI z GD – związanej z zagrożeniem wyklucz. społ. wskutek konieczności rezygnacji z aktywności zawod. na rzecz sprawowania ciągłej opieki nad dzieckiem niepełnospr.

Zgodnie z DIAGNOZĄ projekt zapewnia realizację I., II., IV. oraz V. typu wsparcia – zwiększając możliwości OWP dot. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i koncentrując się na efektywnym ich przygotowaniu do pokonywania kolejnych etapów edukacji elementarnej, w tym wskutek udoskonalenia kompetencji nauczycieli OWP w zakr. pedagogiki specjalnej oraz metod wykorzystania zakupionego sprzętu.
  

  1. Wartość projektu

737 788,98 zł
  

  1. Wkład Funduszy Europejskich

627 120,63 zł