Status fundacji

Akty prawne obowiązujące przy działalności fundacji.

Uchwalony przez fundatorów dnia 15 października 2013r., z późniejszymi zmianami z dnia 17.11.2016 r.

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zasady działania fundacji

III. Majątek i dochody fundacji

V. Organy fundacji

V. Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Pomocy Dzieciom „SIGMA” zwana dalej fundacją działająca na rzecz pomocy osobom, a w szczególności dzieciom z zaburzeniami i opóźnieniem w rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym i psychologicznym oraz społecznym została ustanowiona przez Fundatorów Małgorzatę Dragańczuk i Macieja Dragańczuk aktem notarialnym nr 5251/2013 z dnia 1.10.2013r.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Żary, woj. lubuskie.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym posiadać oddziały zagraniczne.

3. W celu współpracy zagranicznej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami
nazwy w obcych językach.

§ 5

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

2. Fundacja może również być członkiem stowarzyszenia w zakresie
uregulowanym w ustawie z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

.

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci i logo z napisem „SI-gma” oraz wskazaniem na jej nazwę
i siedzibę.

2. Nazwa i logo Fundacji podlegają ochronie jako znak towarowy w rozumienia prawa
autorskiego.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.

2. Przedmiotem prowadzonej przez Fundacji działalności gospodarczej może być:

a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

b) wydawanie książek i czasopism (PKD 58.11.Z),

c) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

d) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD
81.21.Z),

e) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD
81.30.Z),

f) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

g) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering) (PKD 56.21.Z),

h) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

i) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

j) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z),

k) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.),

l) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),

m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59. B),

n) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),

o) szkolne formy edukacji (85.20.Z, 85.31.A)

3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie
wyodrębniona od działalności statutowej, w tym od odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.

§ 8

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

1. Celami Fundacji są:

a) wszechstronna pomoc osobom, a w szczególności dzieciom i młodzieży
z zaburzeniami rozwojowymi,

b) podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych,

c) organizowanie ośrodków i centrów terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

d) organizowanie placówek szkolnych i przedszkolnych w tym prowadzących kształcenie w oddziałach integracyjnych,

e) wszechstronne wsparcie osób, a w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin

f) organizacja i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych.

g) działalność oświatowa

h) działalność kulturalna

i) promocja kultury fizycznej i sportu

j) pomoc społeczna

k) wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

l) ochrona zdrowia w tym promocja zdrowego trybu życia

m) działalność charytatywna

§ 10

1. Fundacja realizuje swojej cele poprzez:

a) wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań
służących pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju,

b) wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań
służących pomocy osobom a w szczególności dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

c) prowadzenie i wspieranie działań wykorzystujących najnowsze programy i metody rehabilitacyjne,

d) uczestnictwo w programach dotyczących ochrony zdrowia i rozwoju dziecka
w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

e) upowszechnianie skutecznych metod terapii stymulujących rozwój dzieci
z zaburzeniami rozwoju,

f) organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń,

g) organizowanie i finansowanie konkursów,

h) przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom opracowującym programy terapeutyczne i rehabilitacyjne,

i) organizację i finansowanie zawodów i imprez sportowych oraz promujących zdrowy tryb życia,

j) działalność wydawniczą służącą prezentacji i promocji programów, działań
i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji,

k) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami
naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji,

l) finansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w celu kształcenia dobrze wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

n) promocję zdrowego stylu życia i aktywności sportowej

o) promocję zdrowia,

p) edukację dzieci i dorosłych

2. W swoich działaniach Fundacja może realizować zadania publiczne w następującym zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) działalności charytatywnej;

e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f) ochrony i promocji zdrowia;

g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

k) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

l) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

m) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

n) wypoczynku dzieci i młodzieży;

o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

p) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

q) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

r) turystyki i krajoznawstwa;

s) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

t) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

u) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

v) promocji i organizacji wolontariatu;

w) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

x) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;

y) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

z) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt a – z.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł ( tysiąc złotych)
wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia,

b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapłaty,

c) dochody z majątku ruchomego i z nieruchomości oraz praw majątkowych
(również na dobrach niematerialnych),

d) dochody ze zbiórek, imprez publicznych i loterii,

e) dochody z odsetek i lokat bankowych,

f) dochody z działalności gospodarczej.

g) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

h) dochody z innych źródeł.

2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą
Fundacji wynosi nie mniej niż 1000 zł.

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona równolegle
z działalnością nieodpłatną w zakresie zadań opisanych w § 10 pkt 2.lit. a-z .

4. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na statutową działalność pożytku publicznego

5. Zabrania się

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów winny być przeznaczone
na realizację działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada fundacji

§ 14

Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, w liczbie nie większej niż
trzy osoby, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatorów.

2. Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów lub osoba przez Fundatorów powołana.

3. W przypadku niemożności sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez jednego
z Fundatorów funkcję tę obejmuje inna osoba wskazana przez nich uprzednio w formie pisemnej.

4. Po śmierci jednego z Fundatorów Prezesa i członków Zarządu powołuje drugi Fundator.

5. Członek Zarządu nie może być osobą która była lub jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Nie pozostaje z żadnym z członków Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

 

§ 15

a. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

a) złożenia rezygnacji na ręce Fundatorów,

b) odwołania przez Fundatorów,

c) śmierci członka Zarządu,

d) wskutek rozwiązania Fundacji.

b. W razie wygaśnięcia prawa do pełnienia funkcji jednego z członków Zarządu
w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a.-c. Fundatorzy powołują nowego
członka Zarządu.

c. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

a) niewywiązywania się z obowiązków członka Zarządu przez okres co najmniej 6
miesięcy,

b) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,

c) podjęcie działalności konkurencyjnej,

d) popełnienie przestępstwa,

e) godzenie w dobre imię i interesy Fundacji,

d. Termin odwołania określają Fundatorzy.

e. Jeżeli członek Zarządu pozostaje z Fundacją w stosunku pracy od dnia
ustania jego członkostwa w Zarządzie rozwiązaniu ulega z nim stosunek
pracy i od tej chwili nie może on wykonywać jakichkolwiek czynności członka
Zarządu.

§ 16

1. Fundator może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu jego funkcji w
szczególności w przypadku:

a) długotrwałej choroby,

b) skierowaniu przeciwko członkowi Zarządu aktu oskarżenia w związku z
podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,

c) innej przemijającej przeszkody,

2. Przywrócenia członka Zarządu do pełnienia obowiązków w Zarządzie dokonuje
Fundator po ustaniu przyczyn zawieszenia.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Fundatorów.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

b) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go
Radzie celem zaopiniowania,

c) zarządzanie majątkiem Fundacji,

d) ustalanie przedmiotu działalności gospodarczej, jej organizowanie i nadzorowanie
w imieniu i na rzecz Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na
wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) tworzenie i likwidacja oddziałów i filii Fundacji oraz nadawanie im regulaminów
organizacyjnych,

h) tworzenie organów Fundacji nie przewidzianych w statucie, określanie ich
kompetencji, składu, sposobu wyboru członków i sposobu działania,

i) przestrzeganie woli Fundatorów,

j) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją.

§ 19

Zarząd działa w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.

§ 20

Do reprezentowania fundacji we wszystkich sprawach w tym składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych do 100 000 zł, uprawniony jest w imieniu Zarządu Prezes Zarządu lub wskazany przez niego inny członek Zarządu, ewentualnie upoważniona przez Prezesa Zarządu osoba. Powyżej 100 000 zł. Niezbędne jest działanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Czynności w zakresie zbywania, zamiany lub obciążania majątku nieruchomego Fundacji, podejmowane są w formie uchwały przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni
Prezes Zarządu.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek innego członka Zarządu lub Rady.

3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych
członków Zarządu, co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w
ust. 3 zawiadomień dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa
Zarządu.

Rada Fundacji

§ 23

1. Rada Fundacji liczy od jednego do pięciu członków.

2. Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego powołują i odwołują Fundatorzy.

3. Fundator niebędący członkiem Zarządu może być członkiem Rady Fundacji.

4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia
Rady i im przewodniczy.

5. Członek Rady Fundacji nie był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu. Nie pozostaje
z żadnym z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 24

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub

b) swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.

2. Jeżeli w skład Rady przyjęta zostanie osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje je w Radzie ich przedstawiciel.

3. Uchwałę w przedmiocie określonym w ust. 1 Rada podejmuje większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 25

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez któregokolwiek
z Fundatorów bądź z chwilą śmierci tegoż członka Rady.

2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

a) złożenia na ręce Fundatorów pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,

b) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,

c) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 1 rok.

d) godzenie w dobre imię i interesy Fundacji

§ 26

1. Rada działa na posiedzeniach, które odbywają się, co najmniej dwa razy do roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na
wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady
na piśmie.

3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych
członków Rady, co najmniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady jego obowiązków
zastępuje go inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest
takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady
wskazany przez Radę większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
jej członków.

5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez członków Rady
osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 27

Regulamin pracy Rady uchwalają i zmieniają Fundatorzy.

§ 28

1. Rada działa w formie uchwał.

2. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały oraz składania projektów uchwał
przysługuje każdemu członkowi Rady.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają
zwykła większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu jej członków.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady.

4. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych
członków Rady lub osoby trzecie.

§ 29

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak
domagać się zwrotu poniesionych kosztów związanych z tą działalnością pod warunkiem
ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 30

1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

a) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

b) opiniowanie programów działania Fundacji,

c) zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie
mu absolutorium,

d) występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,

e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

f) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów do pracy w Fundacji.

§ 31

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Dodanie nowych celów związanych z rozszerzeniem działalności fundacji nie jest istotną zmianą celów Fundacji

2. Zmian w statucie mogą dokonywać Fundatorzy.

3. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów zmian w statucie może dokonywać
żyjący Fundator.

§ 33

1. Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się
z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie
cele Fundacji. Dodanie Fundacji nowych celów, stanowiących cele statutowe
fundacji podlegającej połączeniu, nie jest istotną zmianą celów Fundacji.

3. Połączenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków, po uprzedniej opinii Rady podjętej
uchwałą przyjętą tę samą większością głosów.

§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, ewentualnie w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów
w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady
wyrażonej uchwałą podjętą tę samą większością głosów.

3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie
przekazany instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
wskazanym przez Fundatorów.

4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów instytucje, o których mowa w ust. 3
wskaże żyjący Fundator.

5. Fundatorzy, a w razie śmierci jednego z Fundatorów żyjący Fundator, wybiorą likwidatora Fundacji.

Fundatorzy:

Małgorzata Dragańczuk, Maciej Dragańczuk