Sprawozdania

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych

Dnia 21 maja 2016 w Gimnazjum nr 3 w Żarach odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Żary organizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom „SI-gma” w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III sektora miasta Żary” finansowanego z budżetu gminy Żary o statusie miejskim.  W ramach szkolenia „Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych m.in. w ramach realizacji zadań publicznych, programów współfinansowanych środkami UE – podstawy”  uczestnicy w sposób praktyczny zapoznali się z następującymi zagadnieniami istotnymi
w przygotowaniu wniosków o dotacje z budżetów samorządowych, ogólnopolskich i Unii Europejskiej

  1. Reguła SMART dotyczy wskaźników.
  2. Zasada CREAM dotyczy budżetu.
  3. Nie można zatrudniać własnych pracowników na umowy zlecenia w projekcie w ramach programów operacyjnych.
  4. Cross-financingiem może laptop z klawiaturą Braille’a.
  5. Koszty pośrednie obejmują zakupy sprzętu dla zespołu zarządzającego.
  6. Wolontariusz nie może być wkładem własnym w projektach UE.
  7. Małe granty to kwota do 5.000 zł
  8. PO WER ma środki na inwestycje społeczne i wsparcie osób.
  9. RPO WL wspiera tylko projekty wnioskodawców z województwa lubuskiego.
  10. Stowarzyszenie z Żar nie może składać projektu do WRPO.

Szkolenie prowadziła Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia, oceniała projekty PO KL a obecnie PO WER i RPO; trenerka EFS ze złotym certyfikatem Krajowego Ośrodka EFS, autorka licznych projektów,
w tym dla organizacji pozarządowych..

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione w ankietach badających satysfakcję uczestników. Ponadto uczestnicy wyrazili potrzebę uczestniczenia w praktycznych warsztatach dotyczących pisania wniosku o dofinansowanie, dlatego postanowiono, że następne szkolenie będzie pt.: Warsztaty
z przygotowania projektu do RPO WL 2014-2020 – dla średniozaawansowanych

Szkolenie odbędzie się  18. czerwca 2016 r. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegóły na stronie www.fundacjasigma.pl oraz na stronie Żarskiego Sektora III. Kontakt pod adresem fundacjasigma@gmail.com oraz nr telefonu +48 606 301 185.